MISJA PRZEDSZKOLA W POMIECHÓWKU:Nasze przedszkole zapewnia wszechstronny, bezpieczny, radosny rozwój wszystkim swoim wychowankom.

Każde dziecko traktujemy indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy, że dzieci czują się u nas bezpieczne akceptowane i szczęśliwe. Przygotowujemy je do przeżywania sukcesów, ale i do radzenia sobie z porażkami. Dajemy dzieciom możliwość :


Zapewniamy kompetentnych i życzliwych nauczycieli.

Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie i dobrą komunikację. Stoimy na straży praw człowieka.

Pomagamy sobie i szanujemy siebie nawzajem.


ZADANIA EDUKACYJNE NASZEGO PRZEDSZKOLA TO :- Tworzenie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko dorasta.
- Rozwijanie umiejętności zgodnego współżycia i współdziałania z rówieśnikami i najbliższym środowiskiem oraz umiejętności polubownego rozwiązywania spraw konfliktowych i dochodzenia do kompromisu.
- Kształtowanie podstawowych powinności moralnych:
- Rozwijanie dbałości o własne zdrowie i higienę osobistą.
- Wdrażanie do rozpoznawania sytuacji zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu oraz wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach.
- Wyrabianie sprawności i zwinności ruchowej oraz umiejętności reagowania na umówione sygnały, dotyczące różnych sposobów zachowań i ustawień w zabawach, grach i ćwiczeniach gimnastycznych.
- Ukazywanie piękna przyrody.
- Zapewnienie doświadczeń do nabywania umiejętności słuchania i mówienia.
- Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia i zdobywania orientacji w zakresie podstawowych pojęć matematycznych związanych z orientacją w przestrzeni, figurami geometrycznymi, cechami jakościowymi przedmiotów i zjawisk, zbiorami, ciężarem, pojemnością
i czasem.
- Tworzenie warunków do wyrażania za pomocą różnej ekspresji plastycznej własnych emocji, przeżyć, zaobserwowanych zjawisk oraz nabywanie umiejętności posługiwania się narzędziami i materiałami niezbędnymi do tej twórczości.
- Kształtowanie wrażliwości muzycznej poprzez słuchanie, śpiewanie, rozpoznawanie i odtwarzanie piosenek, muzyki, brzmienia instrumentów oraz uczestniczenie w zabawach rytmicznych przy muzyce.