Ramowe rozkłady dnia dla dzieci przebywających w przedszkolu


Nasze przedszkole stwarza warunki do wszechstronnego rozwoju dziecka z zachowaniem odpowiednich proporcji między zabawą, nauką i pracą własną dziecka.Ramowy rozkład dnia dla dzieci 3-letnich


6.00-8.30 Schodzenie się dzieci, aranżowanie otwartych sytuacji wychowawczo-dydaktycznych. Zabawy indywidualne. Praca indywidualna oraz dydaktyczno- wyrównawcza. Praca z dzieckiem zdolnym.
8.00-13.00 Realizacja podstawy programowej.
8.30-8.50 Zabawy ruchowe integrujące całą grupę. Ćwiczenia poranne. Utrwalanie poznanych wierszy i piosenek.
8.50-9.00 Zabiegi higieniczne oraz czynności samoobsługowe przed śniadaniem.
9.00-9.30 Śniadanie. Wdrażanie do kulturalnego spożywania posiłków, rozwijanie umiejętności  posługiwania się sztućcami.
9.30-9.50 Mycie rąk i zębów. Dbanie o higienę jamy ustnej.
9.50-10.25 Zajęcia dydaktyczne w ramach realizacji programu wychowania przedszkolnego. Rozwijanie procesów poznawczych i sprawności fizycznej; nabywanie umiejętności działania i współżycia w grupie; budowanie systemu wartości; poznawanie i rozumienie siebie oraz otaczającego środowiska. Wspieranie działań twórczych podczas kontaktu dzieci ze sztuką, muzyką i literaturą.
10.25-12.00 Czynności samoobsługowe w szatni, wdrażanie do samodzielności. Zabawy swobodne wynikające z zainteresowań dzieci w sali lub w ogrodzie. Pobyt na świeżym powietrzu. Dbanie o bezpieczeństwo podczas spacerów lub wycieczek poza teren przedszkola. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczej. Zabawy dowolne i organizowane przez nauczycielkę w małych grupach, rozmowy indywidualne, zabawy ruchowe. Czynności samoobsługowe w szatni, zabiegi higieniczne w łazience, przygotowanie do obiadu.
12.00-12.30 Obiad. Wdrażanie do kulturalnego zachowania się przy stole. Rozwijanie umiejętności samodzielnego spożywania posiłków i posługiwania się sztućcami.
12.30-14.30 Czynności samoobsługowe- przygotowanie do leżakowania. Leżakowanie- słuchanie muzyki relaksacyjnej i literatury dziecięcej.
14.30-14.45 Zabiegi higieniczne. Próby samodzielnego ubierania się. Przygotowanie do podwieczorku.
14.45-15.00 Podwieczorek. Przestrzeganie zasad dobrego wychowania podczas spożywania posiłku, ćwiczenie umiejętności posługiwania się sztućcami.
15.00-18.00 Organizowanie różnorodnych zabaw w sali i na powietrzu. Praca indywidualna oraz dydaktyczno- wyrównawcza w sali lub w ogrodzie. Praca z dzieckiem zdolnym.  Tworzenie warunków do twórczej aktywności poprzez udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych przez specjalistów. O godzinie 16.30-  II podwieczorek poprzedzony czynnościami higienicznymi. Porządkowanie sali, rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 4-letnich


6.00 - 8.00 Schodzenie się dzieci, zabawy i gry dydaktyczne, badawcze, konstrukcyjne, tematyczne odpowiadające zainteresowaniom dzieci. Planowane sytuacje edukacyjne, praca indywidualna i zespołowa obejmująca różne obszary edukacji przedszkolnej.
8.00 - 13.00 Realizacja podstawy programowej.
8.00 - 9.00 Zabawy ruchowe z cała grupą . Czynności porządkowe, zabiegi higieniczne
9.00 - 9.30 Śniadanie
9.30 - 12.30 Planowane sytuacje edukacyjne, zajęcia dydaktyczne z zespołami dzieci lub z całą grupą, będące realizacją treści programowych z zakresu wszystkich obszarów edukacyjnych wychowania przedszkolnego, w tym wycieczki, spacery, zabawy swobodne przy niewielkim wsparciu nauczyciela . Pobyt na powietrzu, korzystanie ze sprzętu terenowego, prowadzenie obserwacji przyrodniczych, prace gospodarczo – porządkowe. Zabawy inspirowane przez nauczyciela, w tym zabawy ruchowe z różnymi elementami prowadzone z całą grupą . Czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.
12.30 - 13.00 Obiad
13.00 - 14.30 Odpoczynek poobiedni, w tym słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek muzycznych i czytanych przez nauczyciela . Po godzinie 13 - tej zajęcia dodatkowe. Czynności porządkowo - higieniczne i zabawy ruchowe z różnymi elementami prowadzone z całą grupą.
14.30 - 15.00 Podwieczorek
15.00 - 18.00 Metody i formy pracy analogiczne jak w godzinach 6.00 - 8.00. Nasilenie pracy w zakresie wspomagania narządów mowy i ćwiczenia ortofoniczne, oddechowe, słownikowe i gramatyczne, oraz ćwiczenia doskonalące słuch. Rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 5-letnich


6:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do przedszkola. Gry i zabawy ruchowe.
8:00 - 13:00 Realizacja podstawy programowej.
8:00 - 8:30 Zabawy ruchowe z całą grupą, ćwiczenia poranne, czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:30 - 12:30 Planowane sytuacje edukacyjne, zajęcia dydaktyczne, zabawy swobodne, pobyt na powietrzu.
12:30 - 13:00 Obiad.
13:00 - 14:30 Odpoczynek poobiedni. Planowane sytuacje edukacyjne, praca indywidualna i zespołowa, zajęcia dodatkowe.
14:30 - 14:45 Podwieczorek.
14:45 - 18:00 Gry i zabawy ruchowe, zabawy swobodne, praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.


Ramowy rozkład dnia dla dzieci 6-letnich


6:00 - 7:00 Schodzenie się dzieci w przedszkolu w grupie Żuczki. Swobodne zabawy dzieci.
7:00 - 8:00 Schodzenie się dzieci do grupy Kangurki. Zabawy wg pomysłów dzieci. Praca o charakterze obserwacyjnym, stymulująco- kompensującym i wychowawczym.
8:00 - 13:00 Realizacja podstawy programowej.
8:00 - 8:30 Zabawy ruchowe z całą grupą, ćwiczenia poranne, czynności porządkowe i zabiegi higieniczne.
8:30 - 9:00 Śniadanie.
9:30 - 10:00 Planowane sytuacje edukacyjne, zajęcia dydaktyczne.
10:00 - 12:30 Zabawy swobodne,przy niewielkim udziale nauczyciela, pobyt na świeżym powietrzu .
12:30 - 13:00 Obiad.
13:00 - 14:00 Odpoczynek poobiedni. Planowane sytuacje edukacyjne, praca indywidualna i zespołowa, zajęcia dodatkowe.
14:00 - 14:15 Podwieczorek.
14:15 - 16:00 Gry i zabawy ruchowe, zabawy swobodne, praca indywidualna. Rozchodzenie się dzieci.
16:00 Zaprowadzenie dzieci do grupy Zajączki,Rozchodzenie się dzieci. Zabawy swobodne.